Privacy- & cookieverklaring

Via de website van Brunmontagne worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Brunmontagne acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Brunmontagne is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 december 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens, waaronder het IBAN-rekeningnummer
 • Geslacht
 • IP-adres

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • Het uitvoeren en afhandelen van bestellingen.
 • Het reageren en afhandelen van contactverzoeken.
 • Het versturen van een periodieke nieuwsbrief waarin nieuwe producten en aanbiedingen worden gepromoot.
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Registreren account voor bestelling

U kunt een account aanmaken zodat bestellingen kan doen bij Brunmontagne. Na registratie bewaren wij de door u ingevulde e-mail in combinatie met de opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, en zodat wij u een overzicht kunnen bieden van uw transactiegeschiedenis.

Wij zullen uw e-mail en de daaraan gekoppelde gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de aanbiedingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden partijen die de informatie voor eigen doeleinden gaan inzetten. We maken bij de levering van onze dienstverlening wel gebruik van derden, zoals onze hosting provider Digital Ocean en Google.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager. Het gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager is essentieel voor het leveren van onze dienst.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de wijze waarop wij de verschillende cookies gebruiken.

Google Analytics – Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een vewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Google Tag Manager – Wij gebruiken Google Tag Manager om scripts en cookies makkelijker te in te laden in onze website. Hierbij geen worden persoonsgegevens verzameld en gedeeld met Google.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot, vernietiging en mutatie van persoonsgegevens te beperken. Wij maken onder meer gebruik van de laatste vorm van HTTPS-versleuteling, waardoor de verbinding tussen uw browser en onze server strikt vertrouwelijk is.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke termijnen volgend uit onder meer belastingwetgeving.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in, of wijzigingen in, of verwijdering van, of beperking van verwerkingen van, of de overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Brunmontagne
info@Brunmontagne.com