Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van Brunmontagne. Bij afname van enige dienstverlening en/of producten gaat u hiermee akkoord,

Artikel 1. Definities

De in deze Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen, in enkelvoud en meervoud, hebben de hiernavolgende betekenis.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Dienst: de door Brunmontagne aangeboden en geleverde diensten en producten.

1.3 Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf.

1.4 Brunmontagne: Brunmontagne is als eenmanszaak gevestigd aan de Binnendyk 79 te Rottum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7344131.

1.5 Website: de website van Brunmontagne, te raadplegen via brunmontagne.nl en brunmontagne.com en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen via de Website, sociale media of anderszins op afstand.

2.2 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Bestelproces, registratie en inschrijving

3.1 Om gebruik te maken van de Diensten dient de Consument de bestel-/registratieprocedure op de Website te doorlopen en de aldaar gevraagde gegevens naar waarheid in te voeren. Consument weet dat (per abuis) incorrecte ingevulde gegevens voor eigen risico zijn.

3.2 Consument weet dat het gebruik en eventueel misbruik van inloggegevens voor eigen rekening en risico komen. Consument wordt aangeraden zijn inloggegevens geheim te houden. Indien Consument zijn inloggegevens afgeeft aan derden, staat Consument geheel in voor de eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 4. Diensten

De Dienst van Brunmontagne bestaat uit het aanbieden van producten en aanverwante dienstverlening. De Diensten worden afgenomen via het bestelproces op de Website.

Artikel 5. Garantie en bedenktermijn

5.1 Op de door Brunmontagne aangeboden producten is een fabrieksgarantie van 2 jaar van toepassing.

5.2 Na ontvangst van een product heeft de Consument 30 dagen om de overeenkomst te ontbinden. Er kan gebruik worden gemaakt van de procedure zoals beschreven op de Website. Het product moet in de originele nieuwstaat verkeren en de verzendkosten zijn voor rekening van de Consument.

5.3 De bedenktermijn geldt niet bij producten die speciaal op maat zijn gemaakt, zoals bijzondere (bijvoorbeeld genummerde) oplagen.

5.4 Het betalingsbedrag wordt binnen 30 dagen na ontvangst van het product op het IBAN-rekeningnummer van de Consument overgemaakt.

5.5 De Consument is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en gegevens, waaronder het adres en IBAN-rekeningnummer, die gekoppeld zijn aan het gebruikersaccount.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

De informatie en afbeeldingen op de Website zijn het intellectueel eigendom van Brunmontagne. Deze materialen mogen zonder aparte toestemming van Brunmontagne worden gebruikt, voor zover de informatie wordt gebruikt ter promotie van producten gelieerd aan het Brunmontagne -merk. In alle andere gevallen geldt dat voorafgaande schriftelijke toestemming noodzakelijk is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Brunmontagne is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van foutief ingevoerde gegevens door Consument, waaronder de opgave van een incorrect adres of IBAN-rekeningnummer.

7.2 In geval van overmacht is Brunmontagne nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Consument ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen van het internet, storingen in te telecommunicatie-infrastructuur, storingen in het bank- en betaalverkeer, (distributed) denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand en overstroming.

7.3 Door Consument toegezonden bestanden zullen geen virussen, achterdeuren, geen technische mankementen, of de andere kwaadaardige routines bevatten of de werking van computers, servers beïnvloeden.

Artikel 8. Prijzen, facturatie en betaling

8.1 Alle prijzen in euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.2 De prijzen op de productpagina’s van de Website zijn exclusief bezorgkosten.

8.3 Er kan gebruik worden gemaakt van betaalmogelijkheden zoals vermeld op de Website. Eventueel verschuldigde bedragen dienen in ieder geval te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

Artikel 9. Levering

9.1 Bij bestellingen van fysieke producten wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

9.2 Brunmontagne is verantwoordelijk voor de levering van een deugdelijk product. Na het moment van levering draagt de Consument het risico.

9.3 De aangegeven leveringstermijnen betreffen een indicatie voor zover producten niet op voorraad zijn.

9.4 Het eigendom van producten gaat, los van de feitelijke aflevering, pas op de Consument over nadat de verschuldigde kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10. Persoonsgegevens en beveiliging

De persoonsgegevens betreffende de Consument worden overeenkomstig de privacyverklaring op de Website behandeld, verwerkt en beveiligd.

Artikel 11. Wijziging Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangepast of aangevuld.

Artikel 12. Rechtskeuze en forumkeuze

12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin de Consument gevestigd is.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2022.